Algemene leveringsvoorwaarden

Evelien van Es Business & Life Coaching
Computerweg 22, 3542 DR Utrecht
contact@evelienvanes.com
KvK 30253113
BTW Id: NL001654814B30


Algemene leveringsvoorwaarden

1. Begrippen

In deze algemene leveringsvoorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Aanbieder: Evelien van Es Business & Life Coaching gevestigd te Utrecht;

Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van aanbieder afneemt dan wel deelnemer is aan een (coaching) programma;

Overeenkomst: de overeenkomst voor de levering van diensten of koop van producten tussen aanbieder en afnemer en alle verdere handelingen tussen aanbieder en afnemer betreffende de verkoop en levering van diensten of producten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden;

Producten en diensten: de door aanbieder aan afnemer al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde producten en/of diensten zoals training, coaching en boeken;

Programma: een door aanbieder aangeboden programma met verschillende onderdelen, zoals training- en/of coaching, die worden gegeven over een langere periode, zoals nader beschreven door aanbieder;

Online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van aanbieder door een afnemer geselecteerde cursus of training.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van producten en diensten door aanbieder aan afnemer;

2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst;

2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend;

2.4 Onder de term ‘schriftelijk’ ten aanzien van communicatie tussen aanbieder en afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie (waaronder e-mail). Het elektronische systeem van aanbieder wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie;

2.5 Het aanbod van aanbieder is uitsluitend gericht op afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst voor het volgen van een programma en/of coachtraject komt tot stand door een schriftelijke bevestiging door aanbieder van het met afnemer overeengekomen programma en/of coachtraject, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan door afnemer;

3.2 Betreft het een online programma en/of training, dan zal aanbieder de potentiële afnemer zo spoedig mogelijk per e-mail informeren aan het door de betreffende partij aangegeven e-mailadres of zij al dan niet is geaccepteerd in het programma en of de training;

3.3 Zolang de in artikel 3.2 genoemde mededeling niet heeft plaatsgevonden, komt er geen overeenkomst betreffende het volgen van een programma tot stand en kan de afnemer de aanmelding annuleren;

3.4 De overeenkomst voor het volgen van een online leertraject komt tot stand door de digitale aanmelding van een afnemer, conform de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een online leertraject;

3.5 De overeenkomst tot koop van een product of dienst komt tot stand door elektronische aanvaarding van afnemer van het (online) aanbod daartoe van aanbieder en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, dan wel door aanschaf en betaling van een fysiek product (zoals bijvoorbeeld een boek).

4. Prijzen

4.1 De door aanbieder opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, alsmede exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij dit expliciet anders is aangegeven;

4.2 Aan de meeste EU-ondernemers wordt geen BTW in rekening gebracht omdat de BTW wordt verlegd. Aan particulieren binnen en buiten de EU wordt wel Nederlandse BTW in rekening gebracht;

4.3 Reis- en verblijfkosten in verband met het volgen van onderdelen van een programma op locatie en kosten van aanbevolen literatuur, drukwerk en ander noodzakelijk ondersteuningsmateriaal zijn niet inbegrepen in de prijzen van een programma, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Aanbieder kan de hiervoor genoemde kosten afzonderlijk in rekening brengen.

5. Betaling en facturering

5.1 Afnemer dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeen gekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Afnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten;

5.2 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan afnemer geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan aanbieder heeft plaatsgevonden;

5.3 Aanbieder zendt afnemer facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en desgewenst ook voor producten (zoals bijvoorbeeld boeken);

5.4 Aanbieder is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door afnemer aangegeven e-mailadres;

5.5 Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 10 dagen na factuurdatum;

5.6 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van aanbieder, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van aanbieder aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt;

5.7 Indien afnemer niet binnen overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is afnemer vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden. Dit geldt onverminderd het recht van aanbieder op volledige schadevergoeding op basis van de wet;

5.8 Afnemer dient klachten betreffende facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum bij aanbieder per brief of email te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door afnemer, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard;

5.9 Er vindt na aanschaf en betaling van fysieke producten, zoals boeken, geen restitutie plaats.

6. Verplichtingen van afnemer bij de uitvoering van een programma

6.1 Afnemer dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door aanbieder gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie;

6.2 Elke afnemer is gebonden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen;

6.3 Afnemer staat ervoor in dat zij zich houdt aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene leveringsvoorwaarden) opgenomen bepalingen die (mede) van toepassing zijn op afnemers;

6.4 De onderdelen van een programma dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het programma;

6.5 Afnemer dient zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.

7. Rechten van aanbieder betreffende de uitvoering van een programma

7.1. Aanbieder is gerechtigd:

a. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;

b. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma;

c. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;

d. te bepalen welke trainer/coach een training of coaching zal geven, en eventueel een trainer/coach tussentijds te vervangen;

e. bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een programma voor aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde afnemers ontvangen hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;

f. (tussentijds) de deelname van een bepaalde afnemer te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende afnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

8. Annulering door en verhindering van afnemer bij een programma

8.1 Afnemer is gerechtigd deelname door haar te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma op te zeggen;

8.2 Annulering van deelname aan een programma en/of coachtraject respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door afnemer door middel van een aangetekende brief aan het adres van aanbieder dat is vermeld op de website van aanbieder;

8.3 Bij annulering door afnemer is aanbieder niet gehouden tot restitutie van het door afnemer betaalde bedrag, en afnemer is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan aanbieder te voldoen;

8.4 Het in artikel 8.1 en 8.2 bepaalde geldt behoudens het recht van afnemer om deelname aan het meerdaagse programma te annuleren indien afnemer tijdens de eerste dag heeft bemerkt dat het gebodene niet aansluit bij hetgeen vooraf expliciet aangeboden is. Afnemer dient aanbieder hierover vóór 12:00 uur op de van het meerdaagse programma te informeren, en dit uiterlijk de dag daarna schriftelijk te bevestigen. Binnen 14 werkdagen daarna worden vooruitbetaalde bedragen, verminderd met de niet restitueerbare aanbetaling, aan afnemer gerestitueerd, mits ontvangen cursusmaterialen zijn geretourneerd. Restitutie vindt niet plaats in geval een vervangende persoon zal deelnemen aan het programma zoals bepaald in artikel 8.5;

8.5 Bij annulering van deelname aan een programma is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere persoon aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat aanbieder vrij om een vervangende persoon al dan niet te accepteren;

8.6 Annulering van een onlineprogramma-overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst;

8.7 Verplaatsing van geplande 1-op-1 gesprekken in een programma is slechts mogelijk ter beoordeling van aanbieder. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.

9. Tussentijdse annulering van een programma door aanbieder

9.1 Aanbieder is gerechtigd om zonder opgave van reden een programma tussentijds te annuleren. Alsdan heeft afnemer recht op terugbetaling van door hem/haar betaalde bedragen onder aftrek van verschuldigde bedragen voor de inmiddels al geleverde prestaties.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Aanbieder spant zich in naar beste inzicht en vermogen bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop aanbieder geen invloed kan uitoefenen. Aanbieder verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden;

10.2 Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van aanbieder beperkt tot het eventueel leveren van een vervangend product dan wel tot terugbetaling van het door afnemer betaalde bedrag ingeval van een ondeugdelijke levering;

10.3 Aanbieder is niet aansprakelijk jegens afnemer(s) voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van aanbieder;

10.4 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door aanbieder belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden;

10.5 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van afnemer(s) bij de naleving van de in artikel 6 opgenomen verplichtingen of eventuele gevolgschade van implementatie in de organisatie van afnemer van tijdens de opleiding in een programma opgestelde documenten en plannen, zoals plannen van aanpak;

10.6 Indien en voor zover op aanbieder enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van aanbieder die de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat;

10.7 Afgezien van de in artikel 10.6 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van aanbieder in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht;

10.8 Afnemer zal personeelsleden van aanbieder nimmer persoonlijk aanspreken in verband met een overeenkomst;

10.9 Iedere vordering jegens aanbieder, behalve een vordering die door aanbieder is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering;

10.10 De werknemers van aanbieder kunnen zich jegens afnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij bij die overeenkomst zelf partij.

11. Overmacht

11.1 Indien aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van aanbieder op betaling door afnemer voor reeds door aanbieder verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten;

11.2 Aanbieder zal afnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van ziekte van een trainer, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten;

11.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding; 

11.4 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor aanbieder tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een trainer, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van aanbieder kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens afnemer (verder) nakomt.

12. Uitvoering door derden

12.1 Aanbieder is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

13. Vertrouwelijkheid

13.1 Aanbieder zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van afnemer, tenzij anders is overeengekomen of aanbieder daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving;

13.2 Afnemer is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van aanbieder of andere afnemers van een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door aanbieder/andere afnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door aanbieder ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, opnames, aanbiedingen, uitingen op internetsite van aanbieder, e-zines, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van aanbieder en gehanteerde software berusten bij aanbieder of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven;

14.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen;

14.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aanbieder is het niet toegestaan om enig door aanbieder aan haar geleverd materiaal, zoals in artikel 14.1 genoemd, geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, anders dan voor intern gebruik bij de Klant in het kader van de Overeenkomst;

14.4 Het Is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door aanbieder geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

15. Opschorting en beëindiging

15.1 Indien:

a. afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens aanbieder heeft voldaan;

b. afnemer zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt;

c. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van afnemer;

d. afnemer, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog, niet voldoet aan haar verplichtingen jegens aanbieder, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Aanbieder heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, (verdere) deelname van afnemer aan een programma te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten, onverminderd verdere rechten van aanbieder op grond van de wet. Aanbieder is alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de afnemer betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden;

15.2 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.

16. Persoonsgegevens

16.1 Aanbieder behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving (AVG);

16.2 Aanbieder neemt in een klantenbestand de bedrijfsnaam, persoonsnaam, adresgegevens, emailadres en telefoonnummer op van afnemer. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen, mits afnemer daarvoor expliciet toestemming verleent, ook worden gebruikt voor het delen van nieuwsbrieven, tips, blogs en aanbiedingen van andere trainingen, events, programma’s en producten van aanbieder;

16.3 Afnemer heeft altijd het recht om zijn toestemming voor het verwerken van gegevens in te trekken, waarna aanbieder de gegevens niet meer zal verwerken voor informatievoorziening. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van de toestemming van afnemer, die plaatsvond vóór deze intrekking;

16.4 Afnemer heeft ook recht op inzage in zijn persoonsgegevens en het recht om deze te rectificeren. Om de persoonsgegevens in te zien kan afnemer een schriftelijk inzageverzoek doen aan aanbieder.

17. Mediationclausule

17.1 In geval van geschillen, betrekking hebbende op de door partijen ondertekende overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation, conform het Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (gevestigd te Rotterdam) zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation;

17.2 Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten;

17.3 Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediation-bijeenkomst bijwonen;

17.4 Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Rechtbank Utrecht.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

18.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG , Vienna Convention) is niet van toepassing;

18.2 Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin aanbieder gevestigd is.

19. Wijzigingen

19.1 Aanbieder is gerechtigd deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien afnemer niet binnen 14 dagen na de mededeling van aanbieder dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.