Disclaimer

DISCLAIMER

 

Laatste update 23 maart 2020

 

Evelien van Es Business & Life Coaching (KvK: 30253113) verleent hierbij toegang tot de website www.evelienvanes.com en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door Evelien van Es Business & Life Coaching en derden zijn aangeleverd. Evelien van Es Business & Life Coaching behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving de inhoud te wijzigen of onderdelen te verwijderen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel we deze website met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld en voortdurend onderhouden, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. De informatie op onze site is uitsluitend bedoeld ter inspiratie en kan niet worden aangemerkt als advies. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het gebruik van deze website, waaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.

 

De resultaten van de diensten van Evelien van Es Business & Life Coaching zullen in elke individuele situatie verschillen. De investering door de afnemer verschilt qua tijd, energie en commitment en dat is medebepalend voor het resultaat van een training- of coachtraject en/of programma. Als er prijzen worden gemeld op deze website zijn deze exclusief 21% btw, tenzij expliciet anders vermeld.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten op deze website behoren toe aan Evelien van Es Business & Life Coaching of aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Evelien van Es Business & Life Coaching, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Evelien van Es Business & Life Coaching informatie en/of teksten van deze website te verspreiden, vermenigvuldigen en/of te publiceren.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de Rechtbank Utrecht.

 

Evelienvanes.com wordt beheerd door Evelien van Es.
Doornhoecklaan 48

3601 JW Maarssen